Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 1/2022 της Πράξης «Ψηφιακά μνημεία και τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο» (MIS 5092049).

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 1/2022 της Πράξης «Ψηφιακά μνημεία και τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο» (MIS 5092049).

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακά μνημεία και τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο» (MIS 5092049), συνολικού προϋπολογισμού 407.076,50 ευρώ (με ΦΠΑ), με επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης υπηρεσιών τριετούς συντήρησης προϋπολογισμού 24.552,00 € (με ΦΠΑ). Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός ΣΑ: Ε1191). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910037). Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 1 της πράξης «Ψηφιακά μνημεία και τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3177 (2/6/22) και έχει λάβει κωδικό MIS 5092049. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

α) Διακήρυξη

β) Πακέτο εργασίας 9 (demo για εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, φωτογραφικό υλικό με θέμα την απόπειρα του 1933):
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 3
Φωτογραφία 4

γ) Παροχή διευκρινήσεων

δ) Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ντοκιμαντέρ "Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία" (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 06.11.2022). Α΄ προβολή.
Οι Διοικητές των Στρατιωτικών Μονάδων και των Σωμάτων Ασφαλείας Χανίων στην Οικία-Μουσείο Βενιζέλου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο