Πολιτική Απορρήτου Ιδρύματος

Η παρούσα Πολιτική εκθέτει με εύληπτο τρόπο την πρακτική του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο εξής χάριν συντομίας το «Ίδρυμα», «εμείς», «εμάς» μας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία αποδέχεστε και δεσμεύεστε από αυτήν με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, στο εξής χάριν συντομίας «η ιστοσελίδα».

Για τυχόν διευκρινίσεις, παραμένουμε στη διάθεσή σας στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην οικεία τοποθεσία της ιστοσελίδας.

H παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους τρόπους, με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συμπληρωματικά ισχύουν τυχόν επιμέρους όροι, οι οποίοι εξειδικεύουν την παρούσα πολιτική και περιλαμβάνονται  στους οικείους τόπους της ιστοσελίδας που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η διαδικτυακή πύλη.

Με τη χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο, είστε σύμφωνοι με την επεξεργασία τους σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πηγές συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων και κατηγορίες δεδομένων

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μάς παρέχονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, από τρίτα μέρη, ή από δημόσιες πηγές. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σκοπό, για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης με την οποία συνδεόμαστε, καθώς και την επικοινωνία μας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, όταν υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους ως μέλη, για συμμετοχή στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις μας ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις μας, είτε από άλλα φυσικά πρόσωπα (γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς), με τα οποία συνεργαζόμαστε. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδίως βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας μας (π.χ. στοιχεία από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies).

Επισημαίνουμε ότι, προτού χορηγήσετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, απαιτείται να ενημερώσετε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλες σχετικές πολιτικές και να λάβετε τη συγκατάθεσή του, προκειμένου να χορηγήσετε σε εμάς τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλες σχετικές πολιτικές.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το οποίο εδρεύει στα Χανιά, επί της πλατείας Έλενας Βενιζέλου, Τ.Κ. 73133, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Νομική βάση επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, είτε με τη συγκατάθεσή σας περί επεξεργασίας τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, είτε στο πλαίσιο σύμβασης στην οποία τυγχάνετε συμβαλλόμενο μέρος μετά από αίτησή σας, προτού συναφθεί η εν λόγω σύμβαση, είτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του Ιδρύματος.

Σκοποί επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι σας γίνονται γνωστοί, προτού τα χορηγήσετε και δεν τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την εκπλήρωση των νόμιμων σκοπών του Ιδρύματος, όπως αυτοί προσδιορίζονται αναλυτικά στο καταστατικό και τον οργανισμό του, ενδεικτικά για την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας (διαγωνισμοί, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις), τη συμμετοχή σας σε αυτές, τη βράβευση όσων από εσάς τυχόν διακριθούν, τη μετάβασή σας στους επισκέψιμους χώρους μας, την εξέταση πιθανής συνεργασίας μας μαζί σας στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, την από κοινού διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων κτλ.

Ειδικότερα αναφορικά με τους διαγωνισμούς που διοργανώνει το Ίδρυμα, για τη διεξαγωγή των οποίων είναι αναγκαία η συλλογή των βασικών στοιχείων των συμμετεχόντων, διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα δημοσιεύει μόνο τα ονόματα όσων διακρίνονται, καθώς και τα κείμενά τους στην περίπτωση του διαγωνισμού δοκιμίων.

Επιπλέον ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας, τη διαχείριση των λειτουργιών μας και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων του Ιδρύματος.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε σχέση με τους παραπάνω εκτιθέμενους σκοπούς ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, τα οποία παρέχουν ειδικές υπηρεσίες, όπως νομικούς συμβούλους ή συμβούλους παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης των εγκαταστάσεων και άλλα τρίτα μέρη, με τα οποία διατηρούμε συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων μας. Επιπλέον ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές, ιδίως δικαστήρια, φορολογικές και εισαγγελικές αρχές, εάν αυτό μας ζητηθεί στο πλαίσιο συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τρόποι προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα το πράξουμε μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων εγγυήσεων (ενδεικτικά σε χώρα που έχει κριθεί ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ). Μπορείτε να ελέγξετε ποιες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα ανατρέχοντας στις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Το Ίδρυμα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα, όπως ενδεικτικά συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά καμία διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν παρέχει εγγύηση 100 % ασφάλειας. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση venizelos.foundation@gmail.com

Δικαιώματα υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διατηρείτε ακέραια τα δικαιώματα ενημέρωσης αναφορικά με τα δεδομένα σας, πρόσβασης σε αυτά, λήψης αντιγράφου των δεδομένων σας σε προσβάσιμο μορφότυπο (φορητότητα) διόρθωσης/συμπλήρωσης καθώς και διαγραφής των δεδομένων σας και μπορείτε να τα ασκήσετε οποτεδήποτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση venizelos.foundatio@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2821056008.

Διατηρείτε επίσης ανά πάσα στιγμή και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους και ανάκλησης της συγκατάθεσης περί επεξεργασίας τους, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, εκτός εάν το νόμιμο συμφέρον μας στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπερισχύει του συμφέροντός σας περί εναντίωσης / ανάκλησης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σας επισημαίνουμε ότι δε θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης.

Για κάθε παραβίαση της παρούσας πολιτικής και της εφαρμοστέας νομοθεσίας μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα.

Χρονική διάρκεια διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία χορηγείτε υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη-επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτόν και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:

(α) Google Analytics

Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της.

(β) Κοινωνική δικτύωση

Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με τα μέσα αυτά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser), ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση venizelos.foundation@gmail.com

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την αποστολή ενημερώσεων (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας εισάγοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο οικείο πεδίο που περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή πύλη της ιστοσελίδας. Η εγγραφή σας συνιστά εκ μέρους σας συγκατάθεση για τη λήψη του newsletter και δικαιούστε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε πατώντας διαγραφή (unsubscribe) στο πιο πρόσφατο newsletter που έχετε λάβει από εμάς ή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση venizelos.foundation@gmail.com  με θέμα «Διαγραφή από Newsletter».

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τρόπος ενημέρωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, ώστε αυτή να προσαρμόζεται, είτε σε αλλαγές της  δραστηριότητάς μας, είτε σε τυχόν νομοθετικές επιταγές. Η ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό συστήνουμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τυχόν αλλαγές, ώστε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τον τρόπο, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο