Έργα ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο του ΕΣΠΑ: http://www.espa.gr

Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου». Η Πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210030) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Απόφαση Ένταξης: Α.Π.: 1294/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) και η με Α.Π. 1519/23-3-2019 (ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΚ-ΓΛΨ) τροποποίηση και η με Α.Π.: 5328/05-11-2020 (ΑΔΑ: Ω8807ΛΚ-ΠΤ2) τροποποίηση.
Κωδικός ΟΠΣ: 5031001
Δικαιούχος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνολική δημόσια δαπάνη: 193.440,00 ευρώ (156.000€ + ΦΠΑ) (Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη: 156.000,00 ευρώ, Ιδιωτική συμμετοχή: 37.440,00 ευρώ).

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η δημιουργία ενός ψηφιακού δικτύου που συνδέει τους πέντε (5) τόπους/σταθμούς (Χαλέπα, Μουρνιές, Ακρωτήρι, Θέρισο και Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων), που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική και πολιτική πορεία και δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο κάθε σταθμός θα αποτελέσει ένα διακριτό επισκέψιμο πόλο πολιτισμού και τουρισμού (ή θα ενισχυθεί ως τέτοιος). Θα υλοποιηθούν εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης υλικού και δημιουργίας μίας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, που θα αναδείξουν και θα προβάλλουν το έργο του Έλληνα πολιτικού, ταυτόχρονα θα επιτύχουν την τουριστική ενίσχυση των συγκεκριμένων τόπων/σταθμών, την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση του πολιτιστικού-τουριστικού προϊόντος των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα.

Ανάδοχος: ΊΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Σύμβαση: 29/10/2020
Διάρκεια: 18 μήνες.
Ποσό:  156.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ ΚΠΣ). Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο