Έργο: «Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προβολής και αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’».

Έργο: «Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προβολής και αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’».

Το έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προβολής και αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”» και με Κ.Α. 2018ΕΠ40200005 της ΣΑΕΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που αφορούν στην εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για ενήλικες, καθώς και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών της Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων και της πατρικής οικίας του Βενιζέλου στις Μουρνιές Χανίων.
Στοιχεία έργου:
-Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
-Ειδικός Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης.
-Έγκριση διάθεσης πίστωσης: αρ. πρωτ.: 135829/18.6.2018, ΑΔΑ: Ψ4377ΛΚ-Λ3Γ έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.
-Τροποποίηση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης: αρ. πρωτ.: 243815/12.10.2018, ΑΔΑ: Ω06Ω7ΛΚ-ΨΩΑ.
-Προϋπολογισμός έργου: 50.000,00 ευρώ.
-Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ: 19REQ004975945/20-05-2019 (Ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ).

Το σύνολο των εργασιών είναι κατανεμημένο σε τρία (3) υποέργα:
ΥΠ 1: Μελέτη – σχεδιασμός – εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων και βιωματικών σεμιναρίων για τη διδασκαλία της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Το ΥΠ1 ανατίθεται στην Νεκταρία Μαρκουλάκη, μουσειοπαιδαγωγό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 209/30-10-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
ΥΠ 2: Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων (Café Μουσείου).
Το ΥΠ2 ανατίθεται στην εταιρεία «ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 211/02-01-2019 και 212/14-02-2019 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
ΥΠ 3: Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού στην πατρική οικία Βενιζέλου στις Μουρνιές Χανίων (χώροι υγιεινής).
Το ΥΠ3 ανατίθεται στην εταιρεία «ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 212/14-02-2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Αναβολή εκδήλωσης στο Θέρισο.
Τα ανοικτά μέτωπα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (Χανιά, 15.02.2019).


Μετάβαση στο περιεχόμενο