Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (κωδ. ΟΠΣ: 5031001).

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (κωδ. ΟΠΣ: 5031001).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την Πράξη με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (280.240,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 226.000,00 ευρώ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με βάση την 1294/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) Απόφαση Ένταξης της Πράξης και της τροποποίησή της (Α.Π. 1519/23-3-2019, ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΚ-ΓΛΨ), και έχει λάβει κωδικό MIS 5031001. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

-Τεύχος Διακήρυξης (pdf)
-Περίληψη Διακήρυξης (pdf)

-Εκθέματα (demo για επαυξημένη πραγματικότητα, πακέτο εργασίας 7):
α) Ζωγραφικό έργο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1915)
β) Φορητό γραμμόφωνο (1920)
γ) Πένα υπογραφής Συνθήκης Σεβρών (1920)
δ) Γυαλιά οράσεως Ε. Βενιζέλου
ε) Κουτί καφέ με την επωνυμία Ε. Βενιζέλος (Νέα Υόρκη) 

Αμερικανοί φοιτητές στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα.
Το Εθνικό Ίδρυμα "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" σε εκδήλωση στο Πίροτ της Σερβίας (20.09.2019).


Μετάβαση στο περιεχόμενο