Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008.

Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008.

Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008.

Ο τόμος των Πρακτικών του ομώνυμου συνεδρίου αποσκοπεί στη διερεύνηση των προβλημάτων ανάπτυξης της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και στην ανάδειξη της σημασίας και του νοήματος, τα οποία προκύπτουν από τους θεσμούς και τις επιλογές που έγιναν στις αρχές του 20ού αιώνα. Την ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή περίοδο, οι κυβερνήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου καλούνται να δώσουν λύσεις και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του εκσυγχρονισμού του κράτους και της αναδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας και να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη των υγειονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Ζητήματα όπως το κράτος πρόνοιας και οι κοινωνικές ασφαλίσεις, τα δίκτυα υποδομής και η δημόσια υγεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη τον 19ο και 20ό αι. και οι πολιτικές και τα θεσμικά μέτρα για τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική παθολογία αποτελούν αντικείμενα συζήτησης και μελέτης σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο και δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε όσα συνέβησαν στην χώρα μας την περίοδο του Μεσοπολέμου. Μέσα από τη συγκριτική ιστορική και κοινωνική ανάλυση αυτών των θεμάτων εξετάζεται η πορεία θεμελίωσης και εξέλιξης των πολιτικών υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης, ενώ προσφέρεται και για περαιτέρω διερεύνηση φαινομένων τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στις μετέπειτα εξελίξεις στη δημόσια υγεία και την κοινωνική πολιτική.

Θέρισσον 1905. 100 χρόνια. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων - Δήμος Θερίσου, Χανιά 2009.
Μάνος Περάκης, Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-89), Αθήνα 2008. 


Μετάβαση στο περιεχόμενο