Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο με κωδ. ΟΠΣ 300541 (Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”).

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο με κωδ. ΟΠΣ 300541 (Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”).

“Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις” στο πλαίσιο του έργου “Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις”.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ): 162.601,63 ευρώ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): 200.000,00 ευρώ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επτά (7) μήνες
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/04/2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 300541

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αργυρώ Βατσάκη
Τηλ. 28210 56008, 2821051555, fax: 28210 56009
e-mail: avatsaki@venizelos-foundation.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της Διακήρυξης

Εργασίες αποκατάστασης στην οικία Βενιζέλου (Χαλέπα Χανίων).
Αποτελέσματα Ι΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου "Ελευθέριος Βενιζέλος".


Μετάβαση στο περιεχόμενο