Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Ελευθέριος Βενιζέλος και συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα – Κομοτηνή 2008

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Ελευθέριος Βενιζέλος και συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα – Κομοτηνή 2008

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Ελευθέριος Βενιζέλος και συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα. Πρακτικά ημερίδας (Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2008.

Ο τόμος αποδίδει τα πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας με θέμα “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις: από το χθες στο σήμερα”. Οι εισηγήσεις ξεκινούν από τις απόψεις και πράξεις του Βενιζέλου σε θέματα που αντιμετωπίσθηκαν στο πλαίσιο αναθεωρήσεων του κρητικού ή του ελληνικού Συντάγματος, και αναζητούν τις διασυνδέσεις αυτών των απόψεων και πράξεων με ζητήματα που απασχολούν ακόμη και σήμερα τη συνταγματική επικαιρότητα.
Στο πρώτο μέρος (“Ιστορικό-πολιτικό πλαίσιο των συνταγματικών αναθεωρήσεων”), παρουσιάζονται τα πολιτικά χαρακτηριστικά του βενιζελισμού, τα κρητικά Συντάγματα, οι αναθεωρήσεις του 1911 και του 1975 και οι βενιζελικές καταβολές στο Σύνταγμα του 1975.
Στο δεύτερο μέρος (“Περιεχόμενο και στόχοι των αναθεωρητικών εγχειρημάτων: η οργάνωση του κράτους”), παρουσιάζονται οι θέσεις του Βενιζέλου για την εξισορρόπηση των εξουσιών, ο εκσυγχρονισμός της νομοθετικής διαδικασίας, οι ρυθμίσεις για τη δικαιοσύνη και τη διοικητική οργάνωση στην αναθεώρηση του 1911.
Στο τρίτο μέρος (“Περιεχόμενο και στόχοι των αναθεωρητικών εγχειρημάτων: εθνική ιδεολογία και δικαιώματα”), παρουσιάζονται οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας, η σύνδεση του κράτους δικαίου με τα ατομικά δικαιώματα, το συνταγματικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και η προστασία των μειονοτήτων.
Στο τέταρτο μέρος (“Η συνταγματική-πολιτική κληρονομιά του βενιζελισμού και το σύγχρονο Σύνταγμα”), συζητείται η σημασία των θέσεων του Βενιζέλου για τη σημερινή συνταγματική πράξη.

Γιώργος Καζαμίας - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά συνεδρίου, 2008
Γιάννης Παππάς. Σπουδές για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Αθήνα 2008.


Μετάβαση στο περιεχόμενο