Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 2007. 

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 2007. 

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου (Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2003), Ρέθυμνο 2007. 

Πρόκειται για τα Πρακτικά του ομώνυμου Συμποσίου, που συνδιοργάνωσε η Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” στο Ρέθυμνο κατά το διάστημα 5-7 Δεκεμβρίου 2003. Το συμπόσιο τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κρήτης, της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και των Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν. Ρεθύμνου.
Ο τόμος, σε επιμέλεια Μιχάλη Τρούλη, περιλαμβάνει εισηγήσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ερευνητών-μελετητών του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών-Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιστορικών, συγγραφέων, διδακτόρων ιστορίας, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα της σύγχρονης ιστορικής προσέγγισης της Κρητικής Πολιτείας, η πολιτική διάσταση του Κρητικού Ζητήματος, οι προσωπικότητες της Κρητικής Πολιτείας, ο δρόμος προς την Ένωση από νομικής πλευράς, το νομοθετικό πλαίσιο από την Αυτονομία προς την Ένωση, η πολιτική και οι στρατηγικές του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά με διάφορα θέματα όπως τους Μουσουλμάνους επί Κρητικής Πολιτείας, την εκπαίδευση, κ.α., οι αγώνες των Κρητικών, οι ιδεολογικές απηχήσεις, ο αθηναϊκός και κρητικός Τύπος.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.


Μετάβαση στο περιεχόμενο