Ιωάννης Μ. Μαρκάκης, ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις, 2014.

Ιωάννης Μ. Μαρκάκης, ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις, 2014.

Ιωάννης Μ. Μαρκάκης, ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων – Νομική Βιβλιοθήκη, 2014.
Το βιβλίο  «ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρικὴ πολιτειακὴ τάξις» ( έκδοση Δεκ. 2014 ) του Ιωάννη Μ. Μαρκάκη (Εφέτη Δ.Δ.), αποτελεί κοινή έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Προλογίζουν ο  Γενικός Διευθυντής του ανωτέρω Ιδρύματος Νικόλαος Παπαδάκης και ο  καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών  Πάνος Λαζαράτος.
Το «αδ’ έfαδε πόλι» (αυτά απεφάσισε η πολιτική κοινότητα) στον τίτλο του βιβλίου προέρχεται από το προοίμιο του πρώτου γραπτού πολιτειακού (συνταγματικού) νόμου, γνωστού ως «Θεσμικού Νόμου της Δρήρου» (επιγραφή από την κρητική πόλη της Δρήρου του 7ου π.Χ. αιώνα), στον οποίο και  απαντάται, για πρώτη φορά, ο όρος «πόλις», απαρχή της κρατικής-πολιτικής συγκροτήσεως και της δημοκρατικής ανελίξεως της Ελλάδος και της Ευρώπης.
Το βιβλίο πραγματεύεται την βασική πολιτειακή διάρθρωση (οργανωτική-λειτουργική) της Αρχαίας Κρήτης (δωρικής περιόδου), ήτοι τις θεμελιώδεις πολιτειακές αρχές και αξίες των πόλεων-κρατών της, καθώς και τα παθολογικά πολιτειακά φαινόμενα (πολιτειακές στάσεις) και τις κοινωνικοπολιτικές συνέπειές των, με βάση τις σχετικές φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες
Με την προκειμένη μελέτη επιχειρείται η πληρέστερη κατανόηση ενός αγνώστου, εν πολλοίς, αρχαιοελληνικού πολιτεύματος, αν και ιδιαιτέρως επαινουμένου από τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη , υπό μία δε αριστοτελική, κατά το δυνατόν, οπτική και με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των λησμονημένων στην εποχή μας πολιτειακών βάσεων της δωρικής Κρήτης και των εν γένει αξιών της προς την κατεύθυνση μιας υπό τα σύγχρονα δεδομένα επανεκτιμήσεώς τους. Προκειμένου, τελικώς, να μην καταστούμε νέοι Ποσειδωνιάτες, ως προειδοποιεί ο Καβάφης στο ομώνυμο ποίημά του…

 

Γεώργιος Κανδαράκης - Δημήτριος Καρτσάκης - Κωνσταντίνος Μανωλάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του ..., Αθήνα - Χανιά 2015 (Γ΄ έκδοση).
Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του Βενιζέλου: ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2014.


Μετάβαση στο περιεχόμενο