Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία. Κριτική επαναψηλάφηση, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίκαρος εκδοτική εταιρία, Αθήνα 2009.

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία. Κριτική επαναψηλάφηση, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίκαρος εκδοτική εταιρία, Αθήνα 2009.

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία. Κριτική επαναψηλάφηση, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίκαρος εκδοτική εταιρία, Αθήνα 2009.

Η έκδοση αποσαφηνίζει το χαρακτήρα της επέμβασης της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Ο Κ. Σβολόπουλος, μετά από έρευνα και επεξεργασία ιστορικών τεκμηρίων, καταλήγει σε μια θεμελιακή διαπίστωση: Η επέκταση της κυριαρχίας της Ελλάδας στη Μικρά Ασία ήταν αγώνας λύτρωσης και απελευθέρωσης των Ελλήνων.
Πρόκειται για ιστορική σύνθεση, που συνίσταται όχι μόνο στην παράθεση στοιχείων και την τεκμηριωμένη αναφορά των γεγονότων, αλλά και στην πολιτική ανάλυσή τους, ανάλυση που προσφέρει μια πλήρη εικόνα της πολιτικής, στρατιωτικής και διπλωματικής διάστασης της επέμβασης της Ελλάδος στην Ιωνία. Επιχειρείται μία πολύπλευρη προσέγγιση του φαινόμενου, παρατίθενται τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμαχική στήριξη και τη στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας, ενώ περιγράφεται η δραματική μεταβολή τους μετά την εκλογική ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Το βιβλίο αυτό έχει εκπονηθεί από ένα επιστήμονα που έχει με πολλούς τρόπους συμβάλει στην εξέλιξη της ιστοριογραφίας για τον Βενιζέλο και την πολιτική του. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερης σημασίας η διαπίστωσή του σχετικά με το θέμα της έκδοσης ότι «τὰ διαθέσιμα ἤδη στοιχεῖα, μὲ τὴν ὑποβοήθηση ὁρισμένων πηγῶν, ἐπιτρέπουν τὴ διατύπωση ὄχι μόνο ἐπαληθεύσιμων ὑποθέσεων, ἀλλὰ καὶ θεμελιακῶν διαπιστώσεων».

Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: Η πολιτική διαδρομή. Το πρόσωπο. Η εποχή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009.
Θέρισσον 1905. 100 χρόνια. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων - Δήμος Θερίσου, Χανιά 2009.


Μετάβαση στο περιεχόμενο