Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην 1901-1906, Αθήνα 2005 (δεύτερη έκδοση)

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην 1901-1906, Αθήνα 2005 (δεύτερη έκδοση)

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην 1901-1906, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίκαρος, Αθήνα 2005 (δεύτερη έκδοση).

Πρόκειται για την επανέκδοση από το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και την εκδοτική εταιρεία Ίκαρος της μελέτης του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Σβολόπουλου για την πολιτική κρίση στην αυτόνομη Κρήτη την περίοδο 1901-1906 και τον ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου σ’ αυτήν.

Ζωή Μητσοτάκη, Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Βενιζέλου, Χανιά 2005
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"- Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-ΤΕΕ, Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 2005


Μετάβαση στο περιεχόμενο