Μάνος Περάκης, Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-89), Αθήνα 2008. 

Μάνος Περάκης, Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-89), Αθήνα 2008. 

Μάνος Περάκης, Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-89), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος – Βιβλιόραμα, Αθήνα 2008.

Αντικείμενο της έκδοσης είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Κρήτη κατά την περίοδο της «Σύμβασης της Χαλέπας» (1878-1889) και οι μεταβολές που επέφεραν οι ρυθμίσεις της σε όλους τους τομείς της κρητικής κοινωνίας.
Η οθωμανική μεταρρύθμιση, που εκδηλώθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Χαλέπας, επιχείρησε την εισαγωγή νέων, μαζί με την ενεργοποίηση και μεταλλαγή των υπαρχόντων θεσμών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο επέφερε τη σχετική φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, τη μερική αυτονόμηση του νησιού και επέτρεψε την πολιτική κυριαρχία των χριστιανών επί των μουσουλμάνων, η οποία συνοδεύτηκε από την εντεινόμενη -κατά την εποχή της Χαλέπας- οικονομική και κοινωνική τους άνοδο. Εξάλλου, η περιορισμένη φιλελευθεροποίηση και ο δειλός εκδημοκρατισμός διαμόρφωσαν και τους όρους κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας, καθώς, υπό τις συνθήκες οικονομικής κρίσης της τελευταίας τριετίας (1887-89), οξύνθηκαν οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Η αποτυχία του καθεστώτος της Χαλέπας συνιστά το τέλος κάθε προσπάθειας συναινετικής μεταρρύθμισης και επιφέρει το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη, που επιβεβαιώνεται και τυπικά το 1898 με την επιβολή του νέου καθεστώτος της Αυτονομίας.

Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Δήμος Ηρακλείου, Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά ημερίδας, Ηράκλειο - Χανιά 2008.


Μετάβαση στο περιεχόμενο