Έργο “Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου” (Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020).

Έργο “Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου” (Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020).

Έργο «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (venizelosroutes.gr )

Κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιήθηκε η πράξη με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (κωδικός ΟΠΣ: 5031001). Η πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210030) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Απόφαση Ένταξης: Α.Π.: 1294/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) και η με Α.Π. 1519/23-3-2019 (ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΚ-ΓΛΨ) τροποποίηση και η με Α.Π.: 5328/05-11-2020 (ΑΔΑ: Ω8807ΛΚ-ΠΤ2) τροποποίηση.
Δικαιούχος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνολική δημόσια δαπάνη: 193.440,00 ευρώ (156.000€ + ΦΠΑ) (Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη: 156.000,00 ευρώ, Ιδιωτική συμμετοχή: 37.440,00 ευρώ).

Συνοπτική περιγραφή έργου: Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία αρχειακού υλικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» (φωτογραφίες και εφημερίδες 19ου-20ού αι) και τμήματος της “Βιβλιοθήκης Ελευθερίου Βενιζέλου” της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων (βιβλία, πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, έντυπο και εικαστικό υλικό). Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει ιστορικά και να προβάλλει τουριστικά πέντε τοποθεσίες-σταθμούς της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά: την Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, την Οικία γέννησης του στις Μουρνιές, το Μουσείο – Στρατηγείο της Επανάστασης του Θερίσου, τους Τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Οι πέντε τοποθεσίες δημιουργούν ένα ενιαίο ψηφιακό δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία με άξονα τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Ανάδοχος: ΊΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤΕ-ΙΠ)
Σύμβαση: 29/10/2020. Διάρκεια: 18 μήνες.

venizelos-routes.gr 

Ψηφιακό Αρχείο Ιδρύματος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκδήλωση αφιερωμένη στον επιφανή Ελληνοαμερικανό Γιάννη Κοκολάκη (Χανιά, 09.06.2022).
Πάμε Μουσείο; Το Ίδρυμα γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2022 (Χαλέπα, Μουρνιές, Θέρισο 18.04.2022).


Μετάβαση στο περιεχόμενο