Ψηφιακά Μνημεία και Tεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Ψηφιακά Μνημεία και Tεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Έργο «Ψηφιακά Μνημεία και Τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο» (με κωδικό ΟΠΣ 5092049) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Απόφαση Ένταξης: Α.Π.: 3177/06-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΓΘ46ΜΤΛΡ-07Δ)
Δικαιούχος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Συνολική δημόσια δαπάνη: 428.404,50 ευρώ
Ανάδοχος: ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο: Η τεκμηρίωση, η ψηφιοποίηση και η προβολή μέρους των αρχειακών και μουσειακών συλλογών του Ιδρύματος, παράλληλα με την παραμετροποίηση του υφιστάμενου ψηφιακού του αποθετηρίου και τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών στα τρία Μουσεία του στη Χαλέπα, στο Θέρισο και τις Μουρνιές.

 

«Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες:Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» 
Έρευνα συνεργατών


Μετάβαση στο περιεχόμενο